Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene voorwaarden wederverkoper

Algemene voorwaarden Wederverkopers Wadden BV

1. ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen, overeenkomsten, producten en diensten van Wadden BV, hierna te noemen verkoper (ingeschreven in handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78024994). In het geval van gehele of gedeeltelijke nietigheid of anderszins ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht.
1.2 Tenzij de aarde of de specifieke inhoud van een bepaling in deze voorwaarden zich daartegen verzet, is het bepaalde in de voorwaarden mede van toepassing op overeenkomsten waarbij de verkoper niet optreedt in zijn hoedanigheid als verkoper.
1.3 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen opdrachtgever, afnemer etc.: hier te noemen koper, wordt door de verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Een overeenkomst tussen de verkoper en de koper, al dan niet door middel van tussenpersonen van de verkoper gesloten, bindt de verkoper slechts nadat de verkoper de overeenkomst aan de koper schriftelijk heeft bevestigd.  

2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

2.1 Een offerte, aanbieding of prijsopgave bindt verkoper niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door koper, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. WIJZIGING IN OPDRACHT

3.1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door of namens koper, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de koper extra in rekening gebracht. Veranderingen in de opdracht geven geen aanleiding tot het in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.
3.2 Door de koper na het verstrekken van de opdracht verlangde wijzigingen moeten door de koper schriftelijk aan de verkoper worden doorgegeven. Bij opgave van andere wijze is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor de rekening van de koper.
3.3 Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen als gevolg hebben dat de oorspronkelijke overeengekomen levertijd wordt overschreden.

4. PRIJZEN

4.1 Alle prijzen van verkoper zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen ten laste van koper kosten van verpakking en verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd op geheven ter zake van de producten en het vervoer daarvan.
4.2 Na de bevestiging van de overeenkomst, of na het doen van een niet vrijblijvend aanbod blijft de verkoper bevoegd de verkoopprijs aan te passen aan wijzigingen in de kosten of prijsgerelateerd in euro’s van vrachten, invoerrechten, heffingen, belastingen en andere retributies, ook indien die wijziging uitsluitend het gevolg is van waardevermindering van de euro ten opzichte van de valuta waarin de vrachten, invoerrechten, heffingen, belastingen en overige retributies moeten worden betaald.
4.3 De verkoper is voorts gerechtigd de overeengekomen koopprijs aan te passen aan eventuele koerswijzigingen indien na totstandkoming van de koop, maar voor de levering van de goederen wijzigingen in de inkoop- en/of verkoopprijs zijn opgetreden van meer dan drie %, gerelateerd aan de koers van de euro, of de koers van de valuta waarin het contract luidt. In al deze gevallen is de verkoper alternatief bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien er voor zover de zaken zich nog niet in de macht van de koper bevinden.
4.4 Ieder tussen koper en verkoper overgekomen of van toepassing verklaarde verkoopprijs is gebaseerd op de tussen verkoper en leverancier overeengekomen koopprijs. Indien die koopprijs wordt gewijzigd ten gevolge van omstandigheden buiten de macht van de verkoper liggend, zoals schaarste of contractbreuk door de leverancier, is verkoper gerechtigd die wijzigingen door te berekenen aan koper door de koopprijs dienovereenkomstig aan te passen. Verkoper is verplicht zich naar het beste vermogen in te spannen om de oorspronkelijke prijs zoveel mogelijk te handhaven.

5. LEVERTIJD

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt levering altijd plaats “af verkoper”. Levering vindt plaats op het moment waarop de zaken worden aangeboden op de afgesproken en/of gebruikelijke plaats en tijd.
5.2 Bij francolevering van producten wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending of transport gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending zijn de meerkosten voor rekening van de koper.
5.3 Koper is verplicht de zaken bij de eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien koper hieraan niet voldoet, kunnen hieruit voortvloeiende kosten aan hem in rekening worden gebracht.
5.4 Iedere deellevering, waaronder ook wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan de koper in rekening worden gebracht.
5.5 De door verkoper opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor verkoper geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan verkoper verstrekte gegevens. De afleveringstermijn zal door verkoper zoveel mogelijk in acht worden genomen.
5.6 De levertijd gaat in nadat de verkoper de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Indien verkoper voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen of diensten nodig heeft die door koper moeten worden verstrekt, gaat de afleveringstermijn in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van verkoper, doch niet eerder dan op de datum van de schriftelijke orderbevestiging.
5.7 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft koper geen recht op enige schadevergoeding ter zake. Koper heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. Koper is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of op te zeggen voor zover dat strikt noodzakelijk is, mits hij hiervan aan verkoper schriftelijk kennis geeft en onverminderd het recht van verkoper om binnen 3 weken na ontvangst van de kennisgeving de betreffende producten alsnog aan koper af te leveren.
5.8 Indien verkoper door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
5.9 Indien de overmachttoestand een maand heeft geduurd, is de verkoper gerechtigd de levertijd en de prijs aan te passen aan de alsdan geldende omstandigheden, danwel kan de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, zonder dat verkoper tot enige (schade-) vergoeding jegens de koper is gehouden, ook niet las verkoper als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
5.10 Onder overmacht van de verkoper wordt verstaan elke van de wil van verkoper onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichting jegens koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van verkoper kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog oproer, invoer- en uitvoer- of transportverboden of andere belemmerende maatregelen van enige autoriteit, storingen in het bedrijf van verkoper, gehele of gedeeltelijke stremming der scheepvaart, werkstakingen of uitsluitingen, bedrijfbezettingen, stiptheidsacties, fysieke en/of economische transportmoeilijkheden, brand of andere storingen, stagnaties of andere problemen bij de productie, levering, vervoer door verkoper of diens (toe-)leveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, danwel het annuleren of niet tijdig uitvoeren door derden van door verkoper gesloten koopcontracten en in het algemeen alle gebeurtenissen buiten wil of schuld van verkoper, waardoor levering, vervoer, productie geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt, onverschillig of deze omstandigheden zich voordoen bij verkoper of derden. Door verkoper te betalen of door de leveranciers/derden aan verkoper in rekening gebracht nieuwe of verhoogde uit of invoerrechten of andere heffingen of belastingen, betrekking hebbende op door verkoper te leveren goederen, komen ten laste van de koper.
5.11 Indien verkocht is met levering op afroep, dient de koper de afroepen zodanig te stellen dat binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst alle zaken volledig zijn afgeroepen, tenzij een andere afroeptermijn schriftelijk werd overeengekomen. Indien de koper niet of niet tijdig afroept, is de verkoper gerechtigd de nog resterende zaken ineens te leveren en onmiddellijke betaling te vorderen, dan wel – na sommatie op een termijn van tenminste 8 dagen – de overeenkomst eenzijdig te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

6 RISICO EN EIGENDOMSOVERGANG

6.1 Terstond bij de koop gaat het risico voor alle schade welke aan of door de verkochte goederen mocht ontstaan over op de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.2 De eigendom van de verkochte goederen gaat, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op koper nadat deze al hetgeen hij ter zake van krachtens de overeenkomst afgeleverde of af te leveren goederen aan verkoper verschuldigde is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolgde deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele krachtens zodanige overeenkomsten verrichte of te verrichten werkzaamheden.
6.3 Ieder bedrag dat van koper wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van die vordering die verkoper op koper mocht hebben en aanzien van welke verkoper niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van koper worden ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventuele verschuldigde rente en kosten als bedoeld in 10.2
6.4 Voordat de eigendom van de goederen op koper is overgegaan, is koper niet gerechtigd de producten te vervreemden. Aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren, ook niet indien de betreffende (rechts-) handelingen doorgaans toto de normale uitoefening van het bedrijf van de koper behoren, of indien dit de normale bestemming van de goederen is. Bij overtreding van dit verbod is de koopprijs – ongeacht de betalingscondities – terstond en volledig opeisbaar. De verkoper is door koper onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. Door terugneming door de verkoper wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij de verkoper dit de koper heeft meegedeeld.
6.5 Indien de koper de onder eigendomsbehoud geleverde goederen doorverkoopt of verwerkt of doet verwerken, doet hij dit als vertegenwoordiger van de verkoper en onder de gehoudenheid – voor zover noodzakelijk – al zijn rechten aan de verkoper over te dragen, zonder dat daarvoor zijn verplichtingen jegens de verkoper zullen worden verminderd.
6.6 Indien en zolang verkoper eigenaar van de geleverde goederen is, zal verkoper onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Voorst zal koper, verkoper of verkopers eerste verzoek meedelen waar de goederen waarvan verkoper eigenaar is, zich bevinden.
6.7 Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal koper onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms) rechten van de verkoper.

7 KWALITEIT EN HOEVEELHEID

7.1.a Indien de kwaliteit van de geleverde goederen wordt bepaald door het gewicht, is beslissend het doorsneegewicht bij een zending;
7.1.b Indien koper een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding. De koper kan geen aanmerking maken op een kleine afwijking in kwaliteit, kleur, maat en gewicht van de uiteindelijk afgeleverde zaken.
7.1.c Indien verkoper aan koper een monster ter beschikking stelt is koper gehouden de monsters binnen 14 dagen na ontvangst onbeschadigd en in originele verpakking franco te retourneren aan verkoper.
7.2 Verkoper is steeds gerechtigd 10% meer of minder te leveren en te factureren dan de overeengekomen hoeveelheid.

8 RECLAMES

8.1 Koper is verplicht de goederen onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig (te) doen inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de goederen die zijn te wijten aan materiaal – of fabricagefouten, almede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde goederen en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 5 werkdagen na aankomst van de goederen schriftelijk aan verkoper worden meegedeeld. Ieder recht op reclame vervalt, indien niet binnen voornoemde termijn wordt gereclameerd of indien de goederen geheel of voor meer dan 20% in gebruik zijn genomen.

9 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

9.1 Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van art. 8.1 is gereclameerd, zal verkoper te zijner keuze hetzij een billijke schadeloosstelling betalen, die in alle gevallen beperkt zal zijn tot de factuurwaarde van de geleverde zaken, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen door een parttij in overeenstemming met de overeengekomen hoedanigheden, danwel een combinatie van beide mogelijkheden. De verkoper behoeft slechts ter beschikkingstelling van een vervangende partij, respectievelijk betaling van de schadeloosstelling over te gaan, nadat de door de koper afgekeurde partij in de macht van de verkoper is gekomen.
9.2 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van koper of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, zuivere vermogensschade.
9.3 De aansprakelijkheid van verkoper jegens koper uit welke hoofde dan ook is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één geldt) beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken (exclusief BTW).
9.4 Behoudens in geval van grove schuld of opzet van verkoper of diens leidinggevend personeel, zal koper verkoper vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesse, verband houdende met goederen, c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de goederen. Koper is gehouden zich ter zaken deugdelijk te verzekeren.
9.5 Met betrekking tot opdrachten tot het bedrukken of anderszins merken van de te leveren zaken, wordt door koper gegarandeerd dat hij tot het geven van de desbetreffende opdracht gerechtigd is, alsmede dat hij eventueel aan derden toekomende vergoedingen integraal heeft voldaan Verkoper wordt door koper gevrijwaard voor alle aanspraken voortkomende uit genoemde opdrachten tot bedrukken, verveelvoudigen, openbaar maken van de door koper aan verkoper verstrekte kopij, modellen, rekeningen, fotografische opnamen, litho’s films, computerprogrammatuur, databestanden of welke andere informatiedrager danwel medium dan ook, van de door de verkoper aan koper geleverde en te leveren zaken. Deze garantie komt tot stand door het aanvaarden van de offerte van de verkoper of het plaatsen van een kooporder door de koper. Indien en voor zover blijkt dat bij of na uitvoering van de opdracht inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden ter zaken van intellectuele en/of industriële eigendom in het land waar de goederen worden bewerkt, maar ook in het land of de landen waarin de zaken in het verkeer worden gebracht en/of worden gebruikt, is de koper gehouden de verkoper ter zake van aanspraken van derden te vrijwaren. In dat geval zal de verkoper te allen tijde gerechtigd zijn de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en het bewerkte en/of te bewerken materiaal terug te houden. Verkoper wijst nadrukkelijk elke aansprakelijkheid krachtens nationale en internationale regelgeving op het gebied van intellectuele eigendom, zoals merken en auteursrecht af.
9.6 Bij het aanbrengen van verpakkingen van enige code, waaronder de E.A.N. code, aanvaardt de verkoper geen enkele aansprakelijkheid ten aan zien van de bruikbaarheid noch de gevolgen van het niet kunnen lezen of onjuist lezen van een zodanige code door daartoe geëigende apparatuur.

 

10 BETALING
10.1 Koper zal de hem in rekening gebracht bedragen, effectief in de valuta vermeldt op de factuur, binnen 30 dagen na factuurdatum aan verkoper betalen. Alle betalingen, hetzij van de gehele partij, hetzij bij levering in gedeelten, van de geleverde goederen zullen, ter keuze van verkoper, op een door hem aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. Alle aan koper in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting, inhouding of verrekening worden voldaan. Koper heeft nimmer het recht, ook niet in geval van reclame, zijn verplichtingen op te schorten.
10.2 Koper is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag de wettelijke rente verschuldigd als vermeld in BW 6: 119a BW (herfinancieringsrente vastgesteld door de Europese Bank, vermeerderd met 7%). Indien koper ook na verstrijken van een nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is koper verplicht verkoper alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten worden minimaal vastgesteld op 15% van het bij het berstrijken van de betalingstermijn door de koper verschuldigde.
10.3 In geval van te late betaling is de verkoper voorts gerechtigd levering van andere goederen op te schorten en/of andere met de koper gesloten overeenkomsten te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten zonder daarvoor tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. De koper is alsdan verplicht tot vergoeding van de daaruit voorde verkoper ontstane kosten en schade, gederfde winst daaronder begrepen.
10.4 Verkoper behoudt zich het recht voor van koper een waarborg en/of aanbetaling van maximaal 50% van de factuurwaarde te eisen voor een richtige nakoming van zijn verplichtingen, ook na gedeeltelijke levering van de verkochte zaken. Indien koper weigert de gevraagde waarborg te geven of aanbetaling te doen, heeft verkoper het recht af te zien van een uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst of de uitvoering er van uit op te schorten, zonder dat koper enig recht op (schade) vergoeding jegens verkoper kan doen gelden. Koper is alsdan verplicht tot vergoeding van de door verkoper te lijden schade.

 

11 ONTBINDING
11.1 Indien koper niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is koper in verzuim en is verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst:
– de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of:
– die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden
– één en ander onverminderd verkopers andere rechten onder welke overeenkomst met koper dan ook en zonder dat verkoper tot enige (schade)vergoeding is gehouden.
Indien verkoper in een situatie als hierboven genoemd overgaat tot ontbinding wordt een door koper verrichte aanbetaling geachte te zijn voldaan wegens door verkoper als gevolg van de ontbinding geleden schade. Partijen komen overeen dat de schade nimmer geringer zal zijn dan de hoogte van het aanbetaalde bedrag.
11.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, schuldsanering, stillegging of liquidatie van het bedrijf van koper, zullen alle overeenkomsten met koper vanwege rechtswege zijn ontbonden, tenzij verkoper koper binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigde is:
– de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld;
– en/of al zijn eventuele verplichtingen ten opzichte van koper op te schorten;
– één en ander onverminderd verkopers andere rechten onder welke overeenkomst met koper dan ook en zonder dat verkoper tot enige (schade)vergoeding is gehouden.
11.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 11.2 of (ii) 11.1 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van verkoper of koper en (ii) alle dergelijke vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is verkoper gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In dat geval zullen verkoper en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van koper te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Koper is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde verkoper in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.
11.4 Behoudens in geval van een consumentenverkoop is de toepasselijkheid van art. 6:278 BW nadrukkelijk uitgesloten indien verkoper enige overeenkomst met koper ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaanmaking geeft als bedoeld in art. 6:278 lid 2 BW.

 

12 GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
12.1 Op deze voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is Nederlands recht – met uitsluiting van de van kracht zijnde internationale koopverdragen, meer speciaal het Weens koopverdrag uit 1980 – van toepassing. Met betrekking tot de overeenkomsten als bedoeld in art. 6:247 lid 2 BW wordt echter uitdrukkelijk bepaald dat afdeling 3, titel 5 van 6 BW buiten toepassing blijft.
12.2 Alle in de overeenkomst ter zake van de uitvoering daarvan tussen partijen genoemde leveringsbedingen zullen worden uitgelegd als zijn Inco-terms als door de ICC te Parijs in de laatste versie voorgesteld, voor zover deze niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.
12.3 Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst(en) of deze algemene voorwaarden zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde Rechter in het arrondissement Groningen (Nederland).